Forestries

Belsky forestry 211424, v. Azino, Polotsk district, Vitebsk region, Azinsky v/с

Baitsov Dmitry Nikolaevith

47-11-26,

8(033) 308-83-62

Bobynichsky forestry 11344, v. Bobynichi, Polotsk district, Vitebsk region, Bobynichsky v/с

Mironovsky Evgeniy Mihajlovich

47-21-38,

717-23-42

Farinovsky forestry 211654, v. Farinovo, Polotsk district, Vitebsk region, Farinovsky v/с

Konkov Yury Mihajlovich

45-19-98,

717-10-43

Gomel forestry 211657, v. Gomel, Polotsk district, Vitebsk region, Gomel v/с

Sedletsky Peter Petrovich

47-62-65,

47-62-86,

717-24-55

Gorjansky forestry 211290, v. Gorjani, Polotsk district, Vitebsk region, Gorjansky v/с Cherepitskiy Pavel Yakovlevich

45-70-24

Jurovichsky forestry 211661, v. Jurovochi, Polotsk district, Vitebsk region, Jurovichsky v/с

Kiriyonok Alexander Vasilevich

47-97-36,

899-98-63

Polotovsky forestry 211429, v. Polota, Polotsk district, Vitebsk region, Polotovsky v/с

Drilo Dmitry Vladimirovich

47-91-65,

8(033) 679-91-05

Polotsk forestry 211412, s. Vesnjanka, Polotsk district, Vitebsk region, Ekimansky v/с

Pachkovsky Victor Frantsevich

70-17-49,

717-24-01

Tourovljasky forestry 211417, v. Zaozerie, Polotsk district, Vitebsk region, Zaozersky v/с

Puchinsky Mikhail Mikhaylovich

47-31-29,

47-31-49

Vetrinsky forestry 211430, city settlement Vetrino, Polotsk district, Vitebsk region, Vetrinsky v/с

Skuba Henry Genrihovich 

45-33-46,

717-23-52

Voronichsky forestry 211656, v. Voronichi, Polotsk district, Vitebsk region, Voronichsky v/с

Ugolnik Andrey Mihajlovich 

47-35-49,

717-24-23

Zelenkovsky forestry 211423, v. Zelenka, Polotsk district, Vitebsk region, Zelenkovsky v/с

Hahel Nikolay Vasilevich

47-41-45,

47-42-20